بازسازی آشپزخانه خیابان ارتش

آشپزخانه یکی از مهمترین فضاهای خانه است که مرکز عملکردی خانه به شمار می آید. نظم دهی و قفسه بندی مناسب در فضای آشپزخانه کمک بسیاری را به کارایی این فضا می کند.این موضوعی است که تمامی ساکنین یک خانه را به سمت بازسازی آشپزخانه سوق می دهد. با گروه معماری طرح نو همراه باشید تا به یکی از چند نمونه بازسازی آشپزخانه بپردازیم