طراحی داخلی دفتر کار

کاربری پروژه: اداری

مکان: اصفهان-خیابان دولت آباد

کارفرما: جناب آقای رمضانی

متراژ : 65 متر مربع