پروانه ساختمان

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی هر استان صادر می گردد و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت، تحویل خریداران می گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نمایند مطلع شوند.

مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

1- صاحب کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارایه مدارک لازم تشکیل پرونده میدهد.

2- مرجع دور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب کار نصبت به صدور مجوز تهیه نقشه(دستور نقشه) اقدام می نماید.

3-صاحب کار با در دست داشتن مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه) به یکی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح مراجعه می نماید.

4-طراح ضمن تهیه نقشه معماری منطبق با ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه های معماری تهیه شده را جهت کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می نماید و شهرداری در صورت وجود نقص یا ایراد جهت اصلاح نقشه ها موارد را کتبا به طراح اعلام می دارد.

5-مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشه های معماری، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تکمیل نقشه های اجرایی را می نماید.

اخذ پروانه ساختمانی یکی از مهمترین پروژه های اداری هر پروژه ی ساختمانی می باشد. امروزه با توجه به فرآیند اداری و قوانین اجرایی که در شهرداری ها و در برخی موارد به صورت سلیقه ای از جانب شهرسازان محترم اجرا می گردد و با توجه به ناآگاهی مردم از قوانین و طرح تفصیلی شهر اصفهان، افراد سودجویی در زمینه پروانه ساختمان اصفهان اقدام به انجام امور اداره و اخذ مبالغ هنگفتی از مالکین محترم نموده اند.

متأسفانه این عدم آشنایی با قوانین و طرح تفصیلی در همکاران و معماران نیز دیده می شود. مرجع اصلی کلیه ی ضوابط شهرسازی، طرح تفصیلی شهر می باشد.
گروه معماری طرح نو   همواره سعی بر آن داشته تا با استناد بر ضوابط و قوانین اجرایی در موانع ایجاد شده توسط شهرداری های مربوطه فائق آید و از حقوق مشتریان گرامی دفاع نماید.
توصیه می شود در هر مرحله از پروسه ی تصمیم گیری جهت پروانه، ساخت و یا حتی قبل از خرید ملک به افرادی که صرفاً در زمینه ی خرید و فروش و اصطلاحا دلالی فعالیت دارند اعتماد نکرده و صرفا با متخصصینی که به ضوابط و قوانین اجرایی مسلط هستند مشورت نمایید.

پروانه ساختمان اصفهان